شهادتها و دعا

شهادتها

 

 

 

برادری که در کما بود و بعد از تصادف حدودا دو هفته در این وضعیت بود ،بعد از دعا و پرستش ایشان به وضعیت کاملا عادی برگشتند. نوامبر 2017

یی از برادران در حین دعا در جلسه دعا از درد شکم و کلیه شفا پیدا رد. جلال بر نام خداوند. ماه اکتبر

 

 

شهادت شفای برادرجمشید از بیماری سرطان