در باره ما

باور ما در کلیسای فارسی زبان زندگی هدفمند

ما ایمان داریم

به الهامی بودن، خطا ناپذیری و قصور ناپذیری کتاب مقدس که بالاترین مرجع ایمان و باور مسیحی می باشد

(دوم تیموتائوس 16:3 ، دوم پطرس 21:1؛ متی 5 آیات 17-18)

به خدای واحد حقیقی، تثلیث اقدس که در سه شخصیت پدر، پسر، و روح‌القدس، که هر یک شخصی متمایز از دیگری ولی در ذات یکی هستند؛ خود را اشکار کرده است. ( تثنیه 4:6 ؛ لوقا 22:3؛ پیدایش 26:1 ؛ متی 19:28)

به پری الوهیت و بشریت کامل خداوندمان عیسی مسیح، به تولد او ازمریم باکره بوسیله روح القدس، به زندگی و ذات عاری از گناه او،، به مرگ او بعنوان جایگزین ما و کفارۀ گناه، به رستاخیز بدنی او از مردگان در روز سوم، به صعود او به آسمان بدست راست پدر، و به آمدن پر جلال ثانوی او. ( لوقا 1: 26 – 33 ؛ یوحنا 1:1 – 13 ؛ فیلیپیان 2 : 5 -11 ؛ یوحنا 10: 30 و 38 ؛ کولسیان 16:1 ؛ مکاشفه 22 :17 و 20 ؛ اعمال 1 :9 -1 )

به الوهیت و شخصیت حقیقی روح القدس که به ما تولد تازه می‌بخشد، در ما ساکن می‌شود،  ما را تقدیس می‌کند و به ما قدرت می‌بخشد و به پری مداوم روح القدس در ایمانداران  که عطایا و تمره روح را  در آنان جلوه گر می سازد. (یوحنا 3 آیات 6-8؛ 1. قرنتیان 12 آیات 12-14؛ افسسیان 4آیات 11-13 ؛ اعمال 8:1)

به گناه که یک قصور همگانی، ریشه ای و بنیادی است، که باعث گردیده انسان مورد غضب خدا قرار گیرد و به مجازات ابدی محکوم شود. ( پیدایش 6:3 ؛ رومیان 18:1)

به نجات و رستگاری که به واسطه قربانی عیسی مسیح ( پسر خدا) بر روی صلیب به عنوان جانشین انسان خطاکار از گناه ، مجازات و قدرت آن، فراهم می گردد.  ( متی 28:20؛ اعمال 12:4؛ او پطرس 18:3)

به ضرورت بازگشت و توبه از گناه ، پذیرفتن عیسی مسیح بعنوان «خداوند و نجات‌دهنده‌«، تا عمل نجات بخش عیسی مسیح در مرگ و قیام او در زندگی ما تحقق پیدا کند.( رومیان 2 آیات 2-5؛ یوحنا 6:14؛ کولسیان 2:14 ؛ اعمال 38:2)

به قیامت مردگان جهت داوری، هم نجات یافتگان و هم گمشدگان، یکی برای حیات ابدی و دیگری برای مجازات ابدی. ( 1. تسالونیکیان 4: 13 – 14 ؛ متی 25: 41 – 46؛ 1. قرنتیان 15:35- 57)

به اینکه کلیسا یا بدن مسیح متشکل از تمامی کسانی است عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود پذیرفته  وبواسطه روح القدس تولد تازه

یافته اند. . کلیسا مطابق فرمان مسیح باید انجیل را در سراسر عالم موعظه کند و بدن مسیح را بنا نماید . ( افسسیان 1: 22-23 ؛ متی 28: 19- 20 ؛ افسسیان 5 :30- 31) .

به آیین تعمید در آب، که بعد از دریافت نجات انجام می شود و نشاندهندۀ اطاعت ما و شهادت در مورد ایمان شخصی ما به مسیح است. ( متی 19:28 ؛ رومیان 6 : 3-5 مرقس 16:16 ؛ کولسیان 12:2)

به آیین مقدس عشاء ربانی بعنوان عمل متحد کلیسا در شراکت با خون و بدن مسیح و یادآوری مرگ او بر روی صلیب به جهت کفاره گناهان ما. ( لوقا 22:19 – 20؛ 1. قرنتیان 11: 26-23)

آمین