تاریخچه کلیسای ما

کلیسای انجیلی فارسی زبانان زندگی هدفمند متعلق به شورای کلیساهای انجیلی اتریش می باشد.

در لینک زیر اطلاعات مربوط به شوزا را می توانی جستجو فرمایید.

http://www.beg.or.at/regionen/gemeindeatlas.html

هدف ما خدمت به فارسی زبانان و رساندن خبرخوش به آنان می باشد.

فارسی زبانان عزیز ( خانواده ها، دانشجویان، نوکیشان مسیحی و پناه جویان ) روزهای یکشنبه و سه شنبه ها در برنامه های کلیسایی شرکت می کنند.

با توجه به رویایی که خداوند به این کلیسا به جهت  رساندن کلام زنده ، برقراری شفا و نجات، پیشبرد پادشاهی خدا و برقراری پادشاهی او داده است، ایمان داریم که با قوت روح القدس و اقتدار نام مسیح و مجبت پدر این رویا تا آمدن عیسی مسیح به کمال خواهد رسید.

از دیدار تک تک شما در کلیسای خداوند خوشحال می شوم و اماده کمک رسانی و خدمت به شما عزیزان هستیم.