خانه

یکشنبه :  آشنایی با اصول مسیحیت  ( آلفا کورس ) ساعت15:00

بعد از گذراندن هر دوره شرکت کنندگان آماده تعمید هستند و جشن تعمید برگزار می شود.

یکشنبه : جلسه پرستشی ساعت 17:00

سه شنبه : دروس االهیات مسیحی ( تفسیر و مطالعه انجیل یوحنا ) ساعت 18:30 – 17:00

سه شنبه : جلسه دعا 18:30

جلسه بانوان اول هفته هر ماه روز شنبه ( شرکت برای عموم آزاد است).

 شام خداوند (عشا ربانی) هفته اول هر ماه برگزار می گردد.

 

در فیسبوک می توانید ما را تحت کلیسای فارسی زبان زندگی هدفمند جستجو نمایید.

در تلگرام تحت کانال بچشید و ببینید خدا نیکوست می توانید ازتعالیم کتاب مقدس و سوالات و پرسشها  بهره مند شوید.

با این لینک وارد شوید.joinco@

به جهت دعا و مشاوره در تلگرام می توانید از لینکAtorina111@ استفاده نمایید.

گروه مژده نجات در تلگرام مخصوص سوالات و پاسخهای مسیحی می باشد.