خانه

یکشنبه :  آشنایی با اصول مسیحیت  ( آلفا کورس ) ساعت15:00

بعد از گذراندن هر دوره شرکت کنندگان آماده تعمید هستند و جشن تعمید برگزار می شود.

یکشنبه : جلسه پرستشی ساعت 17:00

سه شنبه : دروس االهیات مسیحی ( تفسیر و مطالعه انجیل یوحنا ) ساعت 18:30 – 17:00

سه شنبه : جلسه دعا 18:30

جلسه بانوان اول هفته هر ماه روز شنبه ( شرکت برای عموم آزاد است).

 شام خداوند (عشا ربانی) هفته اول هر ماه برگزار می گردد.